ผลิตภัณฑ์สหกรณ์' | เงินฝากมูฏอรอบะฮฺชีวมวล

06/11/2018 | post by theerapon

...

เงินฝากมูฏอรอบะฮฺชีวมวล

          สหกรณ์อิสลามอัศศีดดีก จำกัด เปิดให้บริการรับฝากเงินประเภทมูฎอรอบะฮฺชีวมวลจากสมาชิกหรือผู้ฝากเงินทั่วไป เพื่อการร่วมลงทุนธุรกิจในโครงการไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดสงขลา ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ ต. ขุนตัดหวาย (ถนนสายจะนะ - นาทวี) อ.จะนะ จ.สงขลา โดยผู้ฝากเลือกรับผลตอบแทนจากเงินลงทุนตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยสหกรณ์ฯ และผู้ฝากเงินร่วมรับผิดชอบความเสี่ยงจากการลงทุนเต็มวงเงิน ภายใต้หลักมูฎอรอบะฮฺ (เฉลี่ยกำไร เฉลี่ยขาดทุน)

ข้อมูลพื้นฐานผลิตภัณฑ์เงินฝาก

 • ชื่อผลิตภัณฑ์  เงินฝากมูฎอรอบะฮฺชีวมวล
 • ประเงินฝาก มูฎอรอบะฮฺ (ร่วมลงทุน) โครงการเฉพาะ
 • ระยะเวลาการลงทุน  3 ปี  5 ปี 10 ปี
 • คุณสมบัติผู้ฝาก  บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

ลักษณะของบริการ

 • เป็นบัญชีเงินฝากเพื่อการร่วมลงทุนธุรกิจกับสหกรณ์ในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดสงขลา (ผู้ฝากเป็นเจ้าของเงินลงทุน สหกรณ์เป็นผู้ลงทุน)
 • เป็นเงินฝากระยะยาวภายใต้การลงทุนทางการเงินที่หะลาล ( อนุมัติตามหลักการศาสนาอิสลาม) โดยสามารถเลือกระยะเวลาฝากที่แน่นอน 3  ปี หรือ 5 ปี หรือ 10 ปี
 • รับผลตอบแทนเงินฝาก (กำไร) เป็นรายปี ตามประกาศของสหกรณ์ โดยค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนสูงกว่าเงินฝากทั่วไป
 • ฝากเงินลงทุนครบรอบปี สหกรณ์ฯ รับภาระในการคำนวณและชำระซะกาตแทนผู้ฝากทั้งหมด
 • สามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ หรือค้ำประกันสินเชื่อได้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการฝากเงิน

1. การเปิดบัญชีเงินฝาก

 • เปิดบัญชีเงินฝากมูฎอรอบะฮชีวมวลตามแบบฟอร์มที่กำหนด
 • ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีได้ไม่จำกัดจำนวนบัญชี และสามารถเปิดบัญชีแบบเดี่ยวหรือเปิดบัญชีร่วมได้
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอเปิดบัญชีเงินฝากให้เป็นไปตามที่สหกรณ์ ฯ กำหนด
 • ผู้ฝากต้องเปิดบัญชีเงินฝากวาดีอะห์คู่โอนอีก 1 บัญชี เพื่อรับค่าตอบแทนเงินฝาก กรณีที่มีบัญชีเงินฝากวาดีอะห์อยู่แล้วสามารถใช้บัญชีที่มีอยู่แล้วได้
 • ผู้ฝากสามารถติดต่อขอเปิดบัญชีเงินฝากได้ตลอดเวลาทำการ ณ สาขาของสหกรณ์ หรือหน่วยบริการเคลื่อนที่ทุกแห่ง

2. การรับฝากเงิน

 • สหกรณ์ฯ รับฝากเงินมูฎอรอบะฮฺชีวมวลเป็นหน่วยลงทุนหน่วยละ 10,000 บาท
 • ผู้ฝากสามารถเพิ่มขั่นต่ำครั้งละ 1 หน่วยลงทุน ไม่จำนวนครั้ง

3. วงเงินเปิดบัญชี

 • ผู้ฝากต้องเปิดบัญชีขั้นต่ำครั้งแรกอย่างน้อย 1 หน่วยลงทุน

4. ค่าตอบแทนเงินฝาก

 • สหกรณ์ฯ จ่ายค่าตอบแทนเงินฝากมูฎอรอบะฮฺชีวมวล ปีละ 1 ครั้ง จะนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากวาดีอะห์คู่โอนที่แจ้งไว้กับสหกรณ์ฯ การจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
 • สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนอัตราค่าตอบแทนเงินฝากตามประกาศของสหกรณ์ฯ โดยมิพักต้องแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า
 • เมื่อครบกำหนดเวลาฝากตามสัญญา จำนวนเงินคงเหลือในบัญชีของผู้ฝากจะถูกนำมาคำนวณค่าตอบแทนเงินฝากภายใต้เงื่อนไขเงินฝากมูฎอรอบะฮฺทั่วไป

5. การถอนเงิน

 • การถอนเงิน จะถอนเงินเป็นหน่วยลงทุนเท่านั้น
 • การฝากเงินร่วมลงทุนระหว่างปีใดๆ ทางสหกรณ์ฯ จะไม่นำยอดเงินลงทุนคงเหลือในปีนั้นของผู้ฝากมาคำนวณผลตอบแทนและให้ถือว่าผู้ฝากสละสิทธิ์การรับค่าตอบแทนเงินฝากจากการลงทุนในปีนั้น

เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี

 • สมาชิกทั่วไป / บุคคลทั่วไป
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
  2. สำเนาประจำตัวอื่นที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ พร้อมระบุตัวเลขประจำตัวประชาชน หรือ
  3. หนังสือเดินทางที่ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • นิติบุคคล
  1. หนังสือจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลที่ทางราชการออกให้
  2. รายงานการประชุมของผู้มีอำนาจนิติบุคคลแสดงความประสงค์จะขอเปิดบัญชี รวมทั้งกำหนดอำนาจ และเงื่อนไขการสั่งจ่ายโดยผู้มีอำนาจลงนามรับรองพร้อมประทับตรา
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย

ผลิตภัณฑ์สหกรณ์
...

สมาชิกสหกรณ์

...

ตะกาฟุลอัศศิดดีก

...

เงินฝากมูฏอรอบะฮฺชีวมวล

...

เงินฝากมูฏอรอบะฮฺสลามัต

...

เงินฝากมูฎอรอบะฮฺยุวชน

...

เงินฝากกองทุนฮัจญ์

...

เงินฝากมูฏอรอบะฮฺ

...

เงินฝากวาดีอะห์