Assiddeek News' | อบรมการใช้งาน โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6

12/09/2018 | post by theerapon...

อบรมการใช้งาน โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6

เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ทางสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด จัดอบรมการใช้งาน Adobe Premiere Pro CS6 ให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างทักษะ และพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการทำงานทางด้านการสร้างสื่อ

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ตระหนักและมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กรระหว่างสหกรณ์กับท่านสมาชิกตลอดจนองค์กรจากภายนอกต่าง ๆ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน

การอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณนิสรีน พรหมปลัด เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยเลขานุการสถานวิจัย สถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

#อัศศิดดีกให้คุณมากกว่าสถาบันการเงิน

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม