Assiddeek News' | สหกรณ์อิสลามตันมียะฮ์ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน ด้านสินเชื่อและบริหารหนี้

20/09/2017 | post by theerapon...

สหกรณ์อิสลามตันมียะฮ์ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน ด้านสินเชื่อและบริหารหนี้

เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด โดย ส่วนงานสินเชื่อและบริหารหนี้ (สสน)
ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสหกรณ์อิสลามตันมียะฮ์ จำกัด โดยได้เข้าศึกษาดูงานด้านสินเชื่อและบริหารหนี้

ในการศึกษาดูงานดังกล่าว มีนายอัลวาร์ หล้าดัม หัวหน้าส่วนงานสินเชื่อและบริหารหนี้สิน และเจ้าหน้าที่ ค่อยต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล องค์ความรู้ต่าง ๆ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสินเชื่อ การบริหารหนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสหกรณ์ฯ ต่อไป 

คลิกดูรูปเพิ่มเติม