Assiddeek News' | เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลามหลักสูตร “การบริหารงานสหกรณ์อิสลามมืออาชีพ”

14/07/2017 | post by theerapon...

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลามหลักสูตร “การบริหารงานสหกรณ์อิสลามมืออาชีพ”

เมื่อวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2560 สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลามหลักสูตร “การบริหารงานสหกรณ์อิสลามมืออาชีพ” ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดขึ้นโดย สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
 
การประชุมดังกล่าวมีหัวข้อและประเด็นที่น่าสนใจมากมาย โดยกำหนดการวันแรกในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ดร.วิณโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
วันอังคารที่ 11 ช่วงเช้าบรรยายเรื่อง “อำนาจกระทำการของกรรมการสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542” โดยนายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์ อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ต่อด้วยช่วงบาย บรรยายเรื่อง “หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการ” โดยนายบุญมี จันทรวงค์ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมสงกรณ์
 
และวันสุดท้ายพุธที่ 13 กำหนดการเริ่มด้วยแบ่งกลุ่มอภิปราย 4 กลุ่มย่อย หัวข้อ “แนวทางการแก้ไขปัญหา/ข้อตรวจพบของสหกรณ์อิสลาม” พร้อมทั้งนำเสนอและให้คำแนะนำ ปิดท้ายด้วยพิธีลงนามปฏิญญาหาดใหญ่พาราไดส์ 
 
การประชุมดังกล่าวมีเป้าหมายวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของสหกรณ์อิสลาม ให้มีความเข้มแข็ง โดยมีคณะผู้แทนจากสหกรณ์อิสลามต่าง ๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุม
_____________