Assiddeek News' | จัดอบรมหัวข้อ "การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้น"

15/06/2017 | post by theerapon...

จัดอบรมหัวข้อ "การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้น"

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด จัดอบรมหัวข้อ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 อาคารผาสุก มหาวิทยาลัยวลัยสงขลานครินทร์
 
การอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมทราบถึงกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน ตลอดจนข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่สหกรณ์จำเป็นต้องปฏิบัติ
 
อนึ่ง การอบรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด สหกรณ์บริการอัล-ฮูดา จำกัด สหกรณ์บริการอัลอามาน จำกัด และชุมนุมสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย
 
_____________