Assiddeek News' | ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินการเสวนาวิชาการ ในงานวันสหกรณ์อิสลามฯ

31/05/2017 | post by theerapon...

ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินการเสวนาวิชาการ ในงานวันสหกรณ์อิสลามฯ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นายอนันต์ ฤทธิ์โต รองผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ศักยภาพสหกรณ์อิสลามกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” 
 
ทั้งนี้มี ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเตะ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ผู้แทน ศอ.บต.และนายนอรดีน แจะแล สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส เป็นผู้ร่วมเสวนา ณ ห้องประชุมอีหม่านนาวาวีย์ วอศ. มอ.ปัตตานี
 
ซึ่งจัดเสวนาภายใต้โครงการวันสหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 และประชุมใหญ่สามัญเครือข่ายฯประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2560 ณ จังหวัดปัตตานี