Assiddeek News' | โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาการจัดการธุรกิจสหกรณ์อย่างมืออาชีพ” ระดับพนักงานของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

24/02/2017 | post by theerapon



...

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาการจัดการธุรกิจสหกรณ์อย่างมืออาชีพ” ระดับพนักงานของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

คณะตัวแทนจาก สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาการจัดการธุรกิจสหกรณ์อย่างมืออาชีพ” ระดับพนักงานของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ตั้งแต่วันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2560


ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 

การอบรมดังกล่าว เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ ให้มีความรู้ด้านการบริหารธุรกิจสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

คลิกรูปภาพเพิ่มเติม