Assiddeek News' | โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาการจัดการธุรกิจสหกรณ์อย่างมืออาชีพ” ระดับห้วหน้างานของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

13/02/2017 | post by theerapon...

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาการจัดการธุรกิจสหกรณ์อย่างมืออาชีพ” ระดับห้วหน้างานของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

คณะตัวแทนจาก สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีน จำกัด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาการจัดการธุรกิจสหกรณ์อย่างมืออาชีพ” ระดับห้วหน้างานของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
 
ตั้งแต่วันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 
การอบรมดังกล่าว เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ ให้มีความรู้ด้านการบริหารธุรกิจสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 
|| สหกรณ์อัศศิดดีก "ชีวิตหะลาล สร้างได้"
คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม