Assiddeek News' | อบรมสมาชิกใหม่สหกรณ์ สาขารัตภูมิ

07/02/2017 | post by theerapon...

อบรมสมาชิกใหม่สหกรณ์ สาขารัตภูมิ

อบรมสมาชิกใหม่สหกรณ์ สาขารัตภูมิ
28 มกราคม 60
ห้องประชุม อบต.ท่าชะมวง

กำหนดการภายในการอบรม เริ่มต้น
-การอันเชิญอัลกรุ-อาน
-กล่าวเปิดงานโดย นายคอเบตต์ เหล็มหนู
-มอบทุนซากาตให้กับนักเรียนจำนวน 3 คน 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้สมาชิกได้มีความรู้ความเข้าใจในระบบการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ตลอดจนได้ทราบถึงประโยชน์ในการทำธุรกรรมทางการเงินอิสลามในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่ การให้บริการทางด้านการเงิน สวัสดิการ สินเชื่อ และตะกาฟุล เป็นต้น

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติมได้