Assiddeek News' | "อัศศิดดีก" จัดศึกษาดูงานประเทศอินโดนีเซีย

16/06/2014 | post by anan...

"อัศศิดดีก" จัดศึกษาดูงานประเทศอินโดนีเซีย

          สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ เมืองจาการ์ตา และเมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 11-15 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา

          สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ได้นำคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่เดินทางไปศึกษาดูงานด้านสหกรณ์และด้านการจัดการศึกษา ณ เมืองจาการ์ตา และเมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้เข้าเยี่ยมชมกิจการระบบการดำเนินงานสหกรณ์ ณ KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองจาการ์ตา สหกรณ์แห่งนี้ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2004 เปิดดำเนินธุรกิจหลากหลายแขนง และมีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ

          นอกจากนี้ทางคณะผู้ศึกษาดูงานยังได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัย UNIVERSITAS PENDIDIKKAN INDONESIA ตั้งอยู่ที่เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย เปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีนักศึกษากว่า 5,000 คน ส่วนหนึ่งมีนักศึกษาจากประเทศไทยเดินทางมาศึกษาอยู่ที่แห่งนี้ด้วย