Assiddeek News' | ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี

28/06/2019 | post by theerapon...

ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี

#ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ในการประชุมวันสหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ณ จังหวัดกระบี่ โดยในที่ประชุมมีมติ ให้สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด และสหกรณ์อิสลามในจังหวัดสงขลา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ในการจัดงาน “วันสหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ ครั้งที่ 16” ประจำปี พ.ศ. 2563

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ขอเชิญชวนพี่น้องสมาชิกสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ในการต้อนรับทัพนักกีฬา คณะผู้บริหาร กรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ติดตามทุกท่าน

อนึ่ง วันเวลา และสถานที่ยังไม่กำหนดที่แน่นอน หากทราบจะแจ้งต่อไป อินชาอัลลอฮฺ

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม