Assiddeek News' | อัศศิดดีก สานฝัน คนพันธุ์ค่าย ปี 2

11/04/2019 | post by theerapon



...

อัศศิดดีก สานฝัน คนพันธุ์ค่าย ปี 2

ค่าย Seeds Of Sunnah 5 คว้ารางวัลชนะเลิศ ค่ายโครงการปณิธานสานฝัน ตอน 1“ตั้งแคมป์สาดสี ศึกษาวิถีคลองเคียน” รองชนะเลิศ อันดับ 1 และค่ายฟาติหฺ(พา)ติว เส้นทางสู่มหา'ลัย ปี 4 ได้รับรองชนะเลิศ อันดับ 2

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ บริษัท สงขลาไบโอเพาเวอร์ จำกัด และ บริษัทสงขลา ไบโอแมส จำกัด จัดโครงการ “อัศศิดดีก สานฝัน คนพันธุ์ค่าย ปี 2” ขึ้น เมื่อวันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยมีทีมที่ส่งเข้าร่วมโครงการเพื่อพิจารณาคัดเลือกกว่า 50 โครงการ มากกว่า 30 องค์กร จากมหาวิทยาลัยทั่วภาคใต้ คัดเลือกเหลือเพียง 10 ทีมสุดท้าย รอบชิงชนะเลิศ เพื่อเฟ้นหาที่สุดของคนพันธุ์ค่าย ปี 2

โครงการ “อัศศิดดีก สานฝัน คนพันธุ์ค่าย ปี 2” ถือได้ว่าเป็นครั้งที่ 2 สหกรณ์ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการอย่างเป็นทางการจากเยาวชนนักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษาเพื่อเสนอพิจารณารับเงินสนับสนุนการจัดโครงการ ทั้งนี้เนื่องจากเห็นว่าเยาวชนเป็นวัยที่มีพลังในการแสดงความคิด สร้างสรรค์ นำเสนออกมาในรูปแบบของการปฏิบัติและลงมือทำจริง เพื่อสังคมและส่วนรวม จึงได้เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการจากนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ทั่วทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ 

โดย ผลการจัดโครงการดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
เงินสนับสนุนมูลค่า 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติบัตร ตลอดจนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยการเป็นสมาชิกสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด
ได้แก่ โครงการ Seeds Of Sunnah 5 โดย ชมรมไม้ใหญ่ มูลนิธิส่งเสริมจริยธรรมปัตตานี 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
เงินสนับสนุนมูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติบัตร ตลอดจนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยการเป็นสมาชิกสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด
ได้แก่ โครงการปณิธานสานฝัน ตอน 1“ตั้งแคมป์สาดสี ศึกษาวิถีคลองเคียน” โดย ชมรม Volunteer Backpack มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
เงินสนับสนุนมูลค่า 6,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติบัตร ตลอดจนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยการเป็นสมาชิกสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด
ได้แก่ ค่ายฟาติหฺ(พา)ติว เส้นทางสู่มหา'ลัย ปี 4 โดย เครือข่ายนักศึกษาอัสสลาม นครฯ จาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รางวัลสร้างสรรค์ 1 รางวัล
เงินสนับสนุนมูลค่า 8,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร
(มีทีมที่ได้รับ 2 ทีม)
รางวัลสร้างสรรค์
ได้แก่ ค่ายปลายฝันปันศรัทธา ปี 6 โดย Dream of Muslim จาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และ ค่ายจุดประกายฝันจากจันทร์เสี้ยว ครั้งที่ 16 โดย กลุ่มนักศึกษาจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รางวัลชมเชย 5 รางวัล
เงินสนับสนุนมูลค่า 2,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย
ได้แก่ ค่ายสานฝันเยาวชนมุสลิมสร้างสรรค์สังคม โดย สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

รางวัลชมเชย 
ได้แก่ Shabab Innovator Contest 2018
โดย องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

รางวัลชมเชย
ได้แก่ ค่ายต้นกล้าแห่งความดี ครั้งที่ 4 โดย กลุ่มต้นกล้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รางวัลชมเชย
ได้แก่ ค่ายพัฒนาชุมชน โดย ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
รางวัลชมเชย
ได้แก่ ค่ายภาษานำจริยธรรม ครั้งที่ 5 โดย ชมรมมุสลิมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

และปีนี้ ทางโครงการเพิ่มรางวัลพิเศษ อีก 1 รางวัล คือ รางวัล “โดนใจ ทีมงาน” 
รับเงินสนับสนุนมูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โครงการปณิธานสานฝัน ตอน 1“ตั้งแคมป์สาดสี ศึกษาวิถีคลองเคียน” โดย ชมรม Volunteer Backpack มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด และองค์กรร่วม ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งสถาบันอุดมการณ์ศึกษา องค์กร เครือข่าย ชมรม และอื่น ๆ ที่มีส่วนสนับสนุนโครงการดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ และในโอกาสต่อไป ทางสหกรณ์หวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันผลักดันให้เยาวชน นักศึกษา ได้เกิดการเรียนรู้ ผ่านเวทีที่สร้างสรรค์ ตลอดจนเกิดการตระหนักในการร่วมรับผิดชอบสังคม Corporate Social Responsibility (CSR) ร่วมกันต่อไป

#คนพันธุ์ค่าย2

ลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม