Assiddeek News' | อบรมการใช้ โปรแกรม R ( R- Base Language)

12/09/2018 | post by theerapon...

อบรมการใช้ โปรแกรม R ( R- Base Language)

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด จัดอบรมการใช้โปรแกรม R ( R- Base Language) เพื่อวิเคราะห์ DATA Mining ให้แก่เจ้าหน้าที่

เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล (DATA Mining) สำหรับบุคลากรในเครือสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด โดยมีวิทยากร จากมหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้หลัก

การอบรมดังกล่าวเพื่อมุ่งหวังในการพัฒนาเครื่องมือ สร้างโมเดลขึ้นมา ที่จะช่วยในการวางแผน วิเคราะห์ การบริหารการให้สินเชื่อแก่สมาชิกสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด เพื่อสร้างความมั่นใจ ในการบริการที่ดียิ่งขึ้น แก่สมาชิกดังกล่าว

#อัศศิดดีกให้คุณมากกว่าสถาบันการเงิน

ลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม