Assiddeek News' | โครงการ "อัศศิดดีก สานฝัน คนพันธุ์ค่าย"

05/04/2018 | post by theerapon...

โครงการ "อัศศิดดีก สานฝัน คนพันธุ์ค่าย"

ค่ายปลายฝัน ปันศรัทธา ครั้งที่ 5 คว้ารางวัลชนะเลิศ ค่ายพัฒนาชุมชน รองชนะเลิศ อันดับ 1

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด จัดโครงการ อัศศิดดีก สานฝัน คนพันธุ์ค่าย ขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีทีมที่ส่งเข้าร่วมโครงการเพื่อพิจารณาคัดเลือกกว่า 30 โครงการ จากมหาวิทยาลัยทั่วภาคใต้ เหลือ 10 ทีมสุดท้าย รอบชิงชนะเลิศ เพื่อเฟ้นหาที่สุดของคนพันธุ์ค่าย

โครงการ อัศศิดดีก สานฝัน คนพันธุ์ค่าย ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่สหกรณ์ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการอย่างเป็นทางการจากเยาวชนนักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษาเพื่อเสนอพิจารณารับทุนสำหรับจัดกิจกรรม ทั้งนี้เนื่องจากเห็นว่าเยาวชนเป็นวัยที่มีพลังในการแสดงความคิด สร้างสรรค์ นำเสนออกมาในรูปแบบของการปฏิบัติและลงมือทำจริง เพื่อสังคมและส่วนรวม จึงได้เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการจากนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ทั่วทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ 

โดย ผลการจัดโครงการดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
เงินสนับสนุนมูลค่า 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติบัตร ตลอดจนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยการเป็นสมาชิกสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด
ได้แก่ โครงการอบรมยุวชนมุสลิมเชิงบูรณาการ (ค่ายปลายฝัน ปันศรัทธา ครั้งที่ ๕ ) ชมรม Dream of Muslim จาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
เงินสนับสนุนมูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติบัตร ตลอดจนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยการเป็นสมาชิกสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด
ได้แก่ ค่ายพัฒนาชุมชน 
โดย ชมรม มุสลิม จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
เงินสนับสนุนมูลค่า 5,500 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติบัตร ตลอดจนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยการเป็นสมาชิกสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด
ได้แก่ ค่ายภาษานำจริยธรรม ครั้งที่ 4 (Language Leads Ethics Camp 4th) โดย ชมรมมุสลิมสัมพันธ์ จาก มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

รางวัลสร้างสรรค์ 2 รางวัล
เงินสนับสนุนมูลค่า 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร
รางวัลสร้างสรรค์
ได้แก่ ค่ายฟาติหฺ(พา)ติว เส้นทางสู่มหา’ลัย ครั้งที่ 3 โดย เครือข่ายนักศึกษาอัสสลามนครศรีฯ จาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รางวัลสร้างสรรค์
ได้แก่ ค่ายจุดประกายฝันจากจันทร์เสี้ยว ครั้งที่ 15 โดย กลุ่มนักศึกษาจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รางวัลชมเชย 5 รางวัล
เงินสนับสนุนมูลค่า 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย
ได้แก่ ค่ายอบรมเสริมสร้างผู้นำเข้มแข็ง (Super Leader) โดย องค์กร Leader is maker จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

รางวัลชมเชย 
ได้แก่ Young Learders
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รางวัลชมเชย
ได้แก่ ค่ายเรียนรู้ชุมชน สร้างสังคมสันติ ห่างไกลยาเสพติด ชมรมภาษาและวัฒนธรรมมลายู 
( MLCC ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รางวัลชมเชย
ได้แก่ ค่ายอบรมเยาวชน เธอคือความหวัง
ชมรมสานสัมพันธ์มุสลิมสงขลา
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

รางวัลชมเชย
ได้แก่ โครงการ อบรมจริยธรรมเยาวชนมุสลิมระดับประถมศึกษา (ค่ายคุณหนูมุสลิม)"
ชมรมเยาวชนมุสลิมเบตง
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

รวมมูลค่างบประมาณสนับสนุนโครงการทั้ง 10 ทีมกว่า 50,000 บาท 

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งสถาบันอุดมการณ์ศึกษา องค์กร เครือข่าย ชมรม และอื่น ๆ ที่มีส่วนสนับสนุนโครงการดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ และในโอกาสต่อไป ทางสหกรณ์หวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันผลักดันให้เยาวชน นักศึกษา ได้เกิดการเรียนรู้ ผ่านเวทีที่สร้างสรรค์ ตลอดจนเกิดการตระหนักในการร่วมรับผิดชอบสังคม Corporate Social Responsibility (CSR) ร่วมกันต่อไป

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม
#อัศศิดดีกให้คุณมากกว่าสถาบันการเงินwww.assiddeek.net #อัศศิดดีกสานฝันคนพันธ์ุค่าย