Assiddeek News' | เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาผู้บริหารสหกรณ์อิสลาม ณ ประเทศมาเลเซีย

25/11/2017 | post by theerapon...

เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาผู้บริหารสหกรณ์อิสลาม ณ ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2560 นายสมาน โอราวัฒน์ ผู้จัดการใหญ่ และนายอนันต์ ฤทธิ์โต รองผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร

เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาผู้บริหารสหกรณ์อิสลาม ณ ประเทศมาเลเซีย โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้บริหารสหกรณ์อิสลาม ร่วมแลกเปลี่ยน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจให้มีเครือข่ายที่มั่นคงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับขบวนการสหกรณ์ในประเทศมาเลเซีย

คลิกดูรูปเพิ่มเติม