Assiddeek News' | ร่วมเป็นเกียรติการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

25/11/2017 | post by theerapon...

ร่วมเป็นเกียรติการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

เมื่อวาน วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ทางสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ได้รับเกียรติเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรละงู จำกัด ณ อาคารอเนกประสงค์สวนสาธารณะเทศบาลตำบลกำแพง

การเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยมีผู้แทนจากสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด นายศักรินทร์ หมินตะเหล๊ะ รองผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีและสื่อสารองค์การ พร้อมด้วยนายอับดุลเล๊าะ หมัดอะด้ำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ได้รับทราบ และพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์

คลิกดูรูปเพิ่มเติม