ผลิตภัณฑ์สหกรณ์' | สมาชิกสหกรณ์

18/10/2017 | post by theerapon

...

สมาชิกสหกรณ์

จุดก่อกำเนิด

                 สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด (สอศ.) ได้เริ่มก่อกำเนิดขึ้นมาจากความร่วมมือและการระดมความคิดจากบุคคลหลากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญของการระดมทุนเพื่อการลงทุน สนับสนุนผู้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ แต่ขาดเงินทุนรองรับรวมทัังส่งเสริมระบบเศรษฐกิจภายใต้หลักการอิสลามมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

                 สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 ภายใต้ชื่อ "กองทุนอัศศิดดีก" โดยคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกก่อตั้ง และเปิดรับสมาชิกกองทุนเรื่อยมา จนการะทั้งเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2538 ทางกองทุน ได้จัดให้มีการประชุมสมาชิกขึ้นเพื่อเข้าชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้ชื่อ "สหกรณ์ออมทรัพย์อัศศิดดีก จำกัด" และนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2538 เลขทะเบียน อ.052338 โดยสามารถเปิดดำเนินการเป็นสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติหสกรณ์ ซึ่งสมาชิกก่อตั้งแรกเริ่มจำนวน 106 คน มีทุนเรือนหุุ้นระยะเริ่มแรกทั้งสิ้น 41,760 บาท

                 ในคราวของการประชุมใหญ่ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 ทางสหกรณ์ได้เสนอวาระเพื่อพิจารณาขอเปลี่ยนชื่อเป็น "สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด" เพื่อการสร้างเอกลักษณ์ให้สอดคล้องกับรูปแบบและวิธีการให้บริการทางการเงินของสหกรณ์ที่ถือปฏิบัติอยู่ ซึ่งทางสมาชิกผู้เป็นเจ้าของสหกรณ์ได้มีมติอนุมัติให้มีการเปลี่ยนชื่อสหกรณ์ดังกล่าวได้ ทางสหกรณ์จึงได้การยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อต่อนายทะเบียนสหกรณ์ และได้รับการอนุญาตจากทางทะเบียนสหกรณ์ให้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นมา และเปิดให้บริการทางการเงินแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปมาจนถึงปัจจุบัน ภายใต้ระบบสถาบันการเงิน "ปลอดดอกเบี้ย"

     "และอัลลอฮฺนั้นทรงอนุมัติการค้าขาย และทรงห้ามการเอาดอกเบี้ย" ( อัลกรุอาน 2 : 275 )

การมีส่วนร่วมในกิจการสหกรณ์

               สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด เปิดโอกาศให้บุคคลทั่วไป และผู้มีความสนใจในกิจการสหกรณ์ในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. การเป็นสมาชิก (หุ้นส่วน) สหกรณ์
 2. บริการรับฝากเงิน - ถอนเงิน และธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
 3. บริการด้านสินเชื่อและการลงทุน (เงินยืมเพื่อซื้อสินค้าและบริการ)
 4. บริการด้านวิชาการ และจัดการศึกษา
 5. บริการอื่น ๆ

การเป็นสมาชิก (หุ้นส่วน) สหกรณ์

               สมาชิกสหกรณ์ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการพิจรณาให้เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ ตามข้อบังคับ และได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกรวมทั้งได้ชำระค่าหุ้น ตลอดจนค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามจำนวนที่ได้แจ้งไว้โดยครบถ้วน

               สมาชิกสหกรณ์ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับ ดังนี้

 1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 2. เป็นบุคคลธรรมดา
 3. เป็นผู้มีความประพฤติ และนิสัยดีงาม
 4. เป็นผู้ตั้งถิ่นฐานที่อยู่ถาวรในประเทศไทย

บทบาทหน้าที่และสิทธิของสมาชิกสหกรณ์

 1. ทำความเข้าใจกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ประกาศและคำสั่งของสหกรณ์ พร้อมทั้งปฎิบัติตามโดยเคร่งครัด
 2. ชำระค่าหุ้นรายเดือนเป็นประจำทุกเดือน ตามข้อตกลงของสหกรณ์
 3. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์ นัดหมาย
 4. ให้การสนับสนุน สอดส่องดูแล และร่วมพัฒนากิจการสหกรณ์ ให้เจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้ายิ่งขึ้น
 5. ใช้สิทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ และแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งชี้แนะในการดำเนินงานสหกรณ์
 6. รับบริการทางการเงินประเภทต่างๆ และด้านวิชาการตามระเบียนสหกรณ์
 7. ใช้สิทธิอื่น ๆ ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติประกาศและคำสั่งของสหกรณ์

ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์

 1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ ให้ครบถ้วน ( ใบสมัครสมาชิกติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานสหกรณ์ ) พร้อมแนบหลักฐานการประกอบการสมัครสมาชิก ดังนี้
  • สำเนาทะเบียนทะเบียนบ้าน และ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
  • หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงรายละเอียดของบุคคลผู้นี้น
 2. เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์
 3. ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสหกรณ์
 4. ชำระค่าหุ้นครั้งแรกอย่างน้อย 10 หุ้นขึ้นไป มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (หรือคิดเป็นเงิน 100 บาทขึ้นไป) พร้อมค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท
 5. เข้าประขุมอบรมสมาชิกตามวัน เวลา และสถานที่ที่ทางสหกรณ์ กำหนด
 6. รับสมุดชำระค่าหุ้น (สมุดคู่ฝาก) พร้อมใบเสร็จรับเงินจากทางสหกรณ์

การสิ้นสุดการเป็นสมาชิกสหกรณ์

           สมาชิกสหกรณ์ จะสิ้นสุดสมาชิกภาพด้วยสาเหตุใด้สาเหตุหนึ่ง ดังนี้

 1. เสียชีวิต
 2. ลาออก
 3. เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 4. ต้องคำพิพาทษาล้มละลาย
 5. ถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิก

"เมื่อความเป็นสมาชิกภาพของสมาชิกหมดลง ทางสหกรณ์ จะจ่ายคืนค่าหุ้นทั้งหมด พร้อมเงินปันผล (ถ้ามี) ตามระเบียบสหกรณ์ให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับ"

การขอลาออกการเป็นสมาชิกสหกรณ์

              ในกรณีที่สมาชิกประสงค์ขอลาออก อันเป็นเหตุให้สิ้นสุดจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ สมาชิกผู้นั้นต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

 1. สมาชิกที่ประสงค์จะขอลาออกจะต้องเป็นบุคคลที่ปลอดภาระหนี้สิ้น และ/หรือปลอดภาระค้ำประกันต่อสหกรณ์
 2. ยื่นคำร้องขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ (ขอรับคำร้องได้ที่สหกรณ์)
 3. เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ให้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15 วัน ซึ่งผลการพิจารณาดังกล่าวอาจแบ่งได้เป็น 2 กรณี ดังนี้
  • กรณีที่ทางคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้ลาออกได้ ทางสหกรณ์ จะจ่ายคืนเงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน (ถ้ามี) ตามเงือนไขที่สหกรณ์กำหนด
  • กรณีที่ทางคณะกรรมการมีมติไม่อนุมัติไม่อนุมัติให้ลาออกหรือให้คงสมาชิกภาพไว้ ทางสหกรณ์จะไม่จ่ายคืนเงินค่าหุ้นและให้ปฏิบัติตามระเบียบแห่งการเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไป
 4. สมาชิกที่ลาออก และประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหมอีกครั้ง ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางสหกรณ์กำหนด

              สำหรับสมาชิกที่หมดสมาชิกภาพด้วยสาเหตุอื่น ทางสหกรณ์จะแจ้งให้สมาชิกหรือผู้รับโอนผลประโยชน์มาติดต่อขอรับคืนค่าหุ้นเงินปันผลและ/หรือเงินเฉลี่ยคืนจ่าย (ถ้ามี)

การจ่ายคืนค่าหุ้น

           สหกรณ์ จะจ่ายคืนค่าหุ้นให้แก่สมาชิกที่หมดสมาชิกภาพหรือสิ้นสุดการเป็นสมาชิกด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเท่านั้น

           การขอถอนหุ้นเพียงบ่างส่วนหรือทั้งหมดในระหว่างที่ยังเป็นสมาชิกสหกรณ์ อยู่นั้นจะกระทำไม่ได้

การจ่ายเงินปันผล

          สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกปีละ 1 ครั้ง ตามสัดส่วนของหุ้นและอัตราเงินปันผลตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีนั้นๆ อนุมัติ

          สมาชิกสามารถติดต่อขอรับเงินปันผลประจำปี ได้ตามวันและเวลาที่สหกรณ์กำหนด หากสมาชิกไม่ติดต่อขอรับเงินปันผลตามระยะเวลาที่กำหนด ทางสหกรณ์จะนำเงินปันผลเข้าบัญชีชำระเป็นค่าหุ้นของสมาชิกแต่ละคนต่อไป

           การคิดเงินปันผล สหกรณ์จะคิดตามส่วนแห่งการถือหุ้นครบเดือน และเงินค่าหุ้นที่สหกรณ์ได้รับภายในวันที่ 7 ของเดือน ทางสหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้สำหรับเดือนนั้น ส่วนหุ้นที่ได้รับหลังจากนั้นจะนำไปรวมและคิดเงินปันผลให้ในเดือนถัดไป

การชำระค่าหุ้น

          สมาชิกสหกรณ์สามารถชำระค่าหุ้นได้ทุกวันทำการ โดยผ่านช่องทางการบริการ ดังนี้

 1. ชำระด้วยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์ทุกแห่ง
 2. ชำระโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคารที่มีบัญชีของสหกรณ์ฯ เปิดให้บริการอยู่
 3. ชำระโดยทางไปรษณีย์ (ธนานัติ ตั๋วแลกเงิน ฯลฯ)
 4. ชำระได้ที่หน่วยบริการเคลื่อนที่สหกรณ์ฯ
 5. ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากสหกรณ์ (เฉพาะสมาชิกที่มีบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์เท่านั้น)
 6. ชำระด้วยเช็ค สั่งจ่าย "สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด" หรือสั่งจ่ายเป็นเช็คเงินสด (แคชเชียร์เช็ค)
 7. ชำระเงินผ่านเคาเตอร์ธนาคารผ่านระบบ Bill Payment (รายละเอียดสอบถามได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ)

หมายเหตุ

 • กรณีที่สมาชิกชำระค่าหุ้นโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคารหรือผ่านทางบริการไปรษณีย์ โปรดโทรศัพท์แจ้งยอดเงินและเลขที่บัญชีหุ้นสมาชิกของท่านต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ทุกครั้ง และโปรดเก็บหลักฐานการโอนหรือการส่งเงินของท่านไว้เพื่อยืนยันความถูกต้อง
 • ทางสหกรณ์จะออกใบเสร็จจะออกใบเสร็จรับเงินให้ก็ต่อเมื่อได้รับเงินจำนวนดังกล่าวแล้ว ท่านสามารถติดต่อรับใบเสร็จรับเงินได้ภายหลัง

ผลิตภัณฑ์สหกรณ์
...

สมาชิกสหกรณ์

...

ตะกาฟุลอัศศิดดีก

...

เงินฝากมูฏอรอบะฮฺชีวมวล

...

เงินฝากมูฏอรอบะฮฺสลามัต

...

เงินฝากมูฎอรอบะฮฺยุวชน

...

เงินฝากกองทุนฮัจญ์

...

เงินฝากมูฏอรอบะฮฺ

...

เงินฝากวาดีอะห์