ผลิตภัณฑ์สหกรณ์' | ตะกาฟุลอัศศิดดีก

18/10/2017 | post by theerapon

...

ตะกาฟุลอัศศิดดีก

ตะกาฟุล คืออะไร

 • ตามหลักภาษา หมายถึงการช่วยเหลือ และอุปการะซึ่งกันและกัน
 • หมายถึงเงินกองทุนที่สมาชิกตะกาฟุลร่วมมือกันบริจาค ตามสัญญาที่ตกลงกัน เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อน เสียหายจากอุบัติภัย หรือช่วยเหลือตามที่กำหนด หรือช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์ที่ไม่ขัดหลักศาสนา
 • หมายถึงการใช้หลักประกันซึ่งกันและกัน ( mutual guarantee ) เป็นตัวกลางดั้งเดิมอีกประเภทหนึ่งในระบบการเงินอิสลาม องค์กรที่ดำเนินการจะทำการระดมทุนจากประชาชนผ่านการขายกรมธรรม์ตะกาฟุลแบบต่าง ๆ แล้วนำเงินนั้นไปลงทุนในช่องทางต่างๆ ที่ไม่ขัดต่อหลักชารีอะฮฺ (กฎหมายอิสลาม)

ข้อตกลงตะกาฟุลตามหลักการอิสลาม

 1. สมาชิกทุกคนที่ชำระเงินตะกาฟุลส่วนของตนจะต้องจ่ายเงินนั้นเหมือนเป็นการบริจาคด้วยวัญญาณแห่งความเป็นพี่น้องและส่วนหนึ่งจากเงินตะกาฟุลนี้เองที่จะถูกนำไปช่วยเหลือผู้ที่จำเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนด
 2. เงินตะกาฟุลในส่วนที่จะนำไปลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจะต้องถูกนำไปลงทุนในธุรกิจที่หะลาล (เป็นที่อนุมัติในหลักการอิสลาม) เท่านั้น
 3. ไม่เป็นที่อนุญาตให้สมาชิกบริจาคเงินตะกาฟุลในส่วนของตน โดยมีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องได้รับจำนวนเท่านั้นเท่านี้เมื่อเกิดมีภัยพิบัติขึ้น แต่เขาจะได้รับความช่วยเหลือในจำนวนที่จะชดเชยความเสียหายหรือชดเชยให้ส่วนหนึ่งตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนด ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงินสะสมที่อยู่ในกองทุนตะกาฟุล
 4. สิ่งที่ให้ไปแล้วนั้นเป็นของขวัญจากผู้ให้ และการเอามันกลับมาถือเป็นหะรอม (ไม่เป็นที่อนุมัติตามหลักการอิสลาม)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตะกาฟุลอัศศิดดีก

 1. การสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุลให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด
 2. สมาชิกต้องชำระเงินอมานะฮฺตะกาฟุลครั้งแรกในวันสมัคร จำนวน 90 บาท พร้อมด้วยค่าธรรมเนียมสมาชิกแรกเข้า จำนวน 60 บาท รวมทั้งสิ้น 150 บาท (เงินค่าธรรมเนียมถือเป็นรายได้ของกองทุนฯ)
 3. สมาชิกตะกาฟุลต้องชำระเงินอมานะฮฺตะกาฟุลเป็นรายเดือน จำนวน 90 บาท ต่อคน ต่อเดือน เพื่อนำเงินสมทบเข้ากองทุนตะกาฟุล
 4. เงินอามานะฮฺตะกาฟุลที่กองทุนตะกาฟุลได้รับการชำระจากสมาชิก จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามสัดส่วนดังนี้
  • ร้อยละ 25 ของเงินอมานะฮฺตะกาฟุลจะถูกนำเข้าสู่กองทุนเงินสวัสดิการ (ตะบัรรูอฮ) ซึ่งสมาชิกเนียตบริจาคเพื่อใช้เป็นทุนสำหรับจ่ายสวัสดิการแก่สมาชิกกองทุน ตามเงือนไขที่กำหนด
  • ร้อยละ 25 ของเงินอมานะฮฺตะกาฟุลจะถูกนำเข้าสู่กองทุนเงินกู้ยืมกลาง เพื่อการจัดสวัสดิการเงินกู้ยืมแก่สมาชิกกองทุนตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • ร้อยละ 50 ของเงินอมานะฮฺตะกาฟุลจะถูกนำเข้าสู่กองทุนเงินสะสม เพื่อการลงทุนในกิจการที่หะลาลเพื่อก่อเกิดรายได้แก่กองทุน และปันผลกลับคืนสู่สมาชิก
 5. การใช้สิทธิ์สวัสดิการตะกาฟุล การกู้ยืม และการรับเงินปันผลประจำปีของสมาชิกให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กองทุนฯ กำหนด

คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกตะกาฟุล

 • สมัครได้ทุกเพศ ทุกวัย
 • ไม่จำกัดอายุผู้สมัคร
 • เป็นสมาชิก หรือไม่เป็นสมาชิกของสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ก็สมัครได้
 • กรณีผู้สมัครที่มีอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีผู้ปกครองลงนามรับรอง

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกตะกาฟุล

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน และ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวอื่นที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ พร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางที่ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 3. ผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้สูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเอกสารแสดงตนของผู้ปกครอง (ข้อ 1 และ 2)

การสิ้นสุดสมาชิกกองทุนตะกาฟุลอัศศิดดีก

 • เสียชีวิต
 • ลาออก
 • ขาดการนำส่งเงินอามานะฮฺตะกาฟุล 3 งวด(เดือน)ติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุยกเว้นจากทางกองทุนฯ
 • ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ มีมติให้ออก

สมัครสมาชิกตะกาฟุล ได้ที่

 1. สำนักงานกองทุนตะกาฟุลอัศศิดดีก สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด
 2. สำนักงานสาขา สหกรณ์อิสลามอัศศิดดึก จำกัด ทุกแห่ง
 3. หน่วยบริการสหกรณ์เคลื่อนที่บริการ (โมบาย) ทุกแห่ง
 4. ตัวแทนตะกาฟุลอัศศิดดีกที่ได้รับการแต่งตั้ง (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)

ช่องทางการชำระเงินตะกาฟุล

 1. สำนักงานกองทุนตะกาฟุลอัศศิดดีก สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด
 2. สำนักงานสาขา สหกรณ์อิสลามอัศศิดดึก จำกัด ทุกแห่ง
 3. หน่วยบริการสหกรณ์เคลื่อนที่บริการ (โมบาย) ทุกแห่ง
 4. ตัวแทนตะกาฟุลอัศศิดดีกที่ได้รับการแต่งตั้ง (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)
 5. โอนเงิน/ชำระเงินระบบ Takaful Bill Payment ผ่านธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ 

ผลิตภัณฑ์สหกรณ์
...

สมาชิกสหกรณ์

...

ตะกาฟุลอัศศิดดีก

...

เงินฝากมูฏอรอบะฮฺชีวมวล

...

เงินฝากมูฏอรอบะฮฺสลามัต

...

เงินฝากมูฎอรอบะฮฺยุวชน

...

เงินฝากกองทุนฮัจญ์

...

เงินฝากมูฏอรอบะฮฺ

...

เงินฝากวาดีอะห์