ผลิตภัณฑ์สหกรณ์' | เงินฝากมูฏอรอบะฮฺสลามัต

06/11/2018 | post by theerapon

...

เงินฝากมูฏอรอบะฮฺสลามัต

ลักษณะบัญชี

            เงินฝากมูฎอรอบะฮฺสลามัต เป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากของสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ซึ่งเป็นการวางแผนทางการเงินเพื่อการลงทุนระยะยาวและรับผลตอบแทนเงินฝาก (ผลกำไรจากการลงทุน) ในอัตราสูงกว่าเงินฝากประเภทอื่นๆ ตามระยะเวลาที่ฝากภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงตามสัญญารับฝากเงินกับสหกรณ์ โดยมีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 12 เดือน (1ปี),24 เดือน (2ปี) และ 36 เดือน (3ปี) ซึ่งผู้ฝากสามารถเลือกระยะเวลาฝากเพื่อการลงทุนได้ตามต้องการ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 1. เหมะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินระยะยาวภายใต้การลงทุนทางการเงินที่หะลาล (อนุมัติตามหลักการศาสนาอิสลาม) โดยสามารถเลือกระยะเวลาฝากที่แน่นอน 1 ปี , 2 ปี  และ 3 ปี ตามความต้องการ
 2. รับผลตอบแทนเงินฝาก (กำไร) เป็นรายเดือน และสูงกว่าเงินฝากทั่วไป
 3. ฝากเงินครบรอบปี สหกรณ์ฯ รับการชำระซะกาตแทนผู้ฝากทั้งหมด
 4. สะดวกสบาย ฝาก - ถอนได้ทุกสาขา ผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ
 5. สามารถใช้เป็นหลักค้ำประกันในการขอสินเชื่อได้ (กรณีผู้ขอใช้สินเชื่อและ / หรือผู้ค้ำประกันเป็นสมาชิกสหกรณ์)

คุณสมบัติผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝาก

 1. กรณีผู้ฝากเงินเป็นสมาชิกสหกรณ์ สามารถฝากได้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทั่วไป
 2. กรณีฝากเงินทั่วไป สามารถฝากได้ทั้งบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลทั่วไป / คณะบุคคล / องค์กรทั่วไป

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. การเปิดบัญชีเงินฝาก
  • เปิดบัญชีเงินฝากมูฎอรอบะฮฺชนิดสมุดคู่ฝาก โดยผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีได้ไม่จำกัดจำนวนบัญชีและสามารถเปิดบัญชีแบบเดี่ยวหรือเปิดบัญชีร่วมได้
  • การขอเปิดบัญชีเงินฝากให้เป็นไปตามที่สหกรณ์ฯ กำหนด
  • ผู้ฝากต้องเปิดบัญชีเงินฝากวาดีอะห์คู่โอนอีก  1 บัญชี เพื่อรับค่าตอบแทนเงินฝาก กรณีที่มีบัญชีเงินฝากวาดีอะห์อยู่แล้ว สามารถใช้บัญชีที่มีอยู่แล้วได้
  • ผู้ฝากสามารถติดต่อขอเปิดบัญชีเงินฝากได้ตลอดเวลาทำการ ณ สาขาสหกรณ์ฯ หรือ หน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Service) ทุกแห่ง
 2. การรับฝากเงิน
  • สหกรณ์ฯ เปิดรับเงินฝากมูฎอรอบะฮฺสลามัตเฉพาะเงินสกุลไทยเท่านั้น
  • สหกรณ์ฯ จะรับฝากเงินเป็นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยละ 10,000 บาท
  • ผู้ฝากสามารถฝากเพิ่มได้ตลอดเวลาทำการ ณ สาขาของสหกรณ์ฯ หรือหน่วยบริการเคลื่อนที่ทุกแห่ง
 3. การถอนเงิน
  • การถอนเงิน จะถอนเพียงบางส่วนไม่ได้ ผู้ฝากต้องถอนเงินฝากทั้งหมด (ปิดบัญชี)
  • ถอนเงินก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝากตามสัญญา ภายหลังจากครบระยะเวลาฝากขั้นต่ำแล้ว สหกรณ์ฯ จะจ่ายค่าตอบแทนเงินฝากตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง
  • ถอนเงินก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝากขั้นต่ำที่สหกรณ์ฯ กำหนด แต่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน สหกรณ์ฯ จะจ่ายค่าตอบแทนเงินฝากในอัตราร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนเงินฝากที่คำนวณได้มาแล้วทั้งหมด ยกเว้นการฝากเงินมูฎอรอบะฮฺสลามัต 1 ปี
  • ถอนเงินฝากก่อนครบระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝาก สหกรณ์ฯ จะไม่จ่ายค่าตอบแทนเงินฝาก สำหรับค่าตอบแทนเงินฝากที่สหกรณ์ฯ จะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับสหกรณ์

ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ

 • มูฎอรอบะฮฺสลามัต 12 เดือน ระยะเวลาฝากขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • มูฎอรอบะฮฺสลามัต 24 เดือน ระยะเวลาฝากขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 12 เดือน
 • มูฎอรอบะฮฺสลามัต 36 เดือน ระยะเวลาฝากขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 18 เดือน

วงเงินเปิดบัญชี

 1. มูฎอรอบะฮฺสลามัต 12 เดือน เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500,000 บาท ( 50 หน่วยลงทุน)
 2. มูฎอรอบะฮฺสลามัต 24 เดือน เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท ( 10 หน่วยลงทุน)
 3. มูฎอรอบะฮฺสลามัต 36 เดือน เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ( 1 หน่วยลงทุน)

ค่าตอบแทนเงินฝาก

 1. มูฎอรอบะฮฺสลามัต 12 เดือน ผู้ฝาก (70)* : สหกรณ์ (30)*
 2. มูฎอรอบะฮฺสลามัต 24 เดือน ผู้ฝาก (80)* : สหกรณ์ (20)*
 3. มูฎอรอบะฮฺสลามัต 36 เดือน ผู้ฝาก (85)* : สหกรณ์ (15)*

ผลิตภัณฑ์สหกรณ์
...

สมาชิกสหกรณ์

...

ตะกาฟุลอัศศิดดีก

...

เงินฝากมูฏอรอบะฮฺชีวมวล

...

เงินฝากมูฏอรอบะฮฺสลามัต

...

เงินฝากมูฎอรอบะฮฺยุวชน

...

เงินฝากกองทุนฮัจญ์

...

เงินฝากมูฏอรอบะฮฺ

...

เงินฝากวาดีอะห์