ผลิตภัณฑ์สหกรณ์' | เงินฝากกองทุนฮัจญ์

06/11/2018 | post by theerapon

...

เงินฝากกองทุนฮัจญ์

ลักษณะบริการ

 1. เป็นบัญชีเพื่อการออมเงินแบบมีเป้าหมายเพื่อการประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะฮฺ
 2. ผู้ฝากเงินสามารถฝากได้ทุกวันทำการ ไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงิน ทุกสาขา
 3. การถอนเงินจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อถึงกำหนดเวลาเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะฮฺ
 4. สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการฝาก - ถอน
 5. สามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ หรือค้ำประกันได้

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท
 2. ต้องมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 100 บาท
 3. เปิดบัญชีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 4. ทางสหกรณ์ขออนุญาตผู้ฝากเพื่อนำเงินไปลงทุนในกิจการสหกรณ์
 5. ค่าตอบแทนเงินฝากปีละ 1 ครั้ง

เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี

บุคคลทั่วไป

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวอื่นที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้พร้อมระบุตัวเลขประจำตัวประชาชน หรือ
 3. หนังสือเดินทางที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน
 4. ผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้ทะเบียนบ้านที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตร พร้อมเอกสารแสดงตนของผู้ปกครอง (ข้อ 1-3 ) อย่างใดอย่างหนึ่ง

นิติบุคคล

 1. รายงานการประชุมของผู้มีอำนาจนิติบุคคลแสดงความประสงค์จะขอเปิดบัญชี รวมทั้งกำหนดอำนาจ และเงื่อนไขการสั่งจ่ายโดยผู้มีอำนาจลงนามรับรองพร้อมตราประทับ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย
 3. หนังสือจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลที่ทางราชการออกให้
 4. ตัวอย่างลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรอง

หมายเหตุ

 1. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับฝากเงินให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
 2. รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์สหกรณ์ฯ กำหนด
 3. สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์สหกรณ์
...

สมาชิกสหกรณ์

...

ตะกาฟุลอัศศิดดีก

...

เงินฝากมูฏอรอบะฮฺชีวมวล

...

เงินฝากมูฏอรอบะฮฺสลามัต

...

เงินฝากมูฎอรอบะฮฺยุวชน

...

เงินฝากกองทุนฮัจญ์

...

เงินฝากมูฏอรอบะฮฺ

...

เงินฝากวาดีอะห์