สินเชื่อสหกรณ์ | เงินยืมฉุกเฉิน

23/11/2017 | post by theerapon

...

เงินยืมฉุกเฉิน

รูปแบบและเงือนไขการใช้บริการ

 1. เป็นเงินยืมเพื่อการศึกษา การรักษาพยาบาล หรือ อื่นๆ
 2. วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกินหุ้นที่ชำระแล้ว
 3. ใช้หุ้นสมาชิกค้ำประกัน
 4. ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 12 งวด (เดือน)

เงื่อนไขทั่วไปในการขอใช้สินเชื่อ

 1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์
 2. บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ 20 ปีขึ้นไป)
 3. ระยะเวลาการเป็นสมาชิก (ขึ้นอยู่กับการฝากหุ้นครั้งแรก)
 4. ผ่านการอบรมสมาชิกแล้ว
 5. ชำระหุ้นครบตามเงื่อนไข
 6. มีหลักค้ำประกันตามเงื่อนไข
 7. ระบุวัตถุประสงค์การใช้สินเชื่อชัดเจน

หลักค้ำประกันสินเชื่อ

 1. หุ้นที่ชำระแล้ว
 2. สมาชิกสหกรณ์ (ไม่รับบุคคลภายนอก)
 3. สังหาริมทรัพย์ เช่น เงินฝาก
 4. อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน
 5. หลักทรัพย์อื่น ๆ ที่เห็นสมควร

เงื่อนไขการค้ำประกันสินเชื่อ

 1. เงินยืมฉุกเฉินใช้หุ้นค้ำประกัน

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 

ค่าธรรมเนียม

 • วงเงินยืมไม่เกิน 10,000 บาท ค่าธรรมเนียมการทำสัญญา 100 บาท 
 • วงเงินยืมเกิน 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท  ค่าธรรมเนียม 0.5 % ของวงเงินทำสัญญา แต่ไม่น้อยกว่า 100 บาท ต่อสัญญา
 • วงเงินยืมเกิน 100,000 บาท ค่าธรรมเนียม 0.5% ของวงเงินทำสัญญา สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

 

เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่สหกรณ์กำหนด