สินเชื่อสหกรณ์ | เงินยืมพิเศษ

23/11/2017 | post by theerapon

...

เงินยืมพิเศษ

รูปแบบและเงือนไขการใช้บริการ

 1. เป็นเงินยืมเพื่อซื้อสินค้าและบริการ
 2. วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท
 3. สมาชิกใช้บริการต้องถือหุ้น 10% ของวงเงินที่ขอใช้
 4. มีหลักค้ำประกันตามเงือนไข
 5. ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 180 งวด (เดือน)

เงื่อนไขทั่วไปในการขอใช้สินเชื่อ

 1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์
 2. บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ 20 ปีขึ้นไป)
 3. ระยะเวลาการเป็นสมาชิก (ขึ้นอยู่กับการฝากหุ้นครั้งแรก)
 4. ผ่านการอบรมสมาชิกแล้ว
 5. ชำระหุ้นครบตามเงื่อนไข
 6. มีหลักค้ำประกันตามเงื่อนไข
 7. ระบุวัตถุประสงค์การใช้สินเชื่อชัดเจน

หลักค้ำประกันสินเชื่อ

 1. หุ้นที่ชำระแล้ว
 2. สมาชิกสหกรณ์ (ไม่รับบุคคลภายนอก)
 3. สังหาริมทรัพย์ เช่น เงินฝาก
 4. อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน
 5. หลักทรัพย์อื่น ๆ ที่เห็นสมควร

เงื่อนไขการค้ำประกันสินเชื่อ

 1. วงเวินไม่เกิน 50,000 บาท ใช้หุ้น+สมาชิกค้ำประกัน และ/หรือหลักทรัพย์อื่น ๆ
 2. วงเวินเกิน 50,000 บาท ใช้หุ้น+สมาชิกค้ำประกัน+อสังหาริมทรัพย์/สังหาริมทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์อื่น ๆ

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 

ค่าธรรมเนียม

 • วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท ค่าธรรมเนียมการทำสัญญา 100 บาท 
 • วงเงินเกิน 300,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท  ค่าธรรมเนียมการทำสัญญา 300 บาท
 • วงเงินยืมเกิน 1,000,000 บาทขึ้นไป ค่าธรรมเนียมการทำสัญญา 500 บาท

 

เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่สหกรณ์กำหนด