ประวัติสหกรณ์
...

ประวัติสหกรณ์

                 สหกรณ์ออมทรัพย์อัศศิดดีก จำกัด (สอศ.) ได้เริ่มก่อกำเนิดขึ้นมาจากความร่วมมือและการระดมความคิดจากบุคคลหลากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญของการระดมทุนเพื่อการลงทุน สนับสนุนผู้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ แต่ขาดเงินทุนรองรับรวมทัังส่งเสริมระบบเศรษฐกิจภายใต้หลักการอิสลามมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

                 สหกรณ์ออมทรัพย์อัศศิดดีก จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 ภายใต้ชื่อ "กองทุนอัศศิดดีก" โดยคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกก่อตั้ง และเปิดรับสมาชิกกองทุนเรื่อยมา จนการะทั้งเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2538 ทางกองทุน ได้จัดให้มีการประชุมสมาชิกขึ้นเพื่อเข้าชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้ชื่อ "สหกรณ์ออมทรัพย์อัศศิดดีก จำกัด" และนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2538 เลขทะเบียน อ.052338 โดยสามารถเปิดดำเนินการเป็นสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติหสกรณ์ ซึ่งสมาชิกก่อตั้งแรกเริ่มจำนวน 106 คน มีทุนเรือนหุุ้นระยะเริ่มแรกทั้งสิ้น 41,760 บาท และเปิดให้บริการทางการเงินแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปมาจนถึงปัจจุบัน ภายใต้ระบบสถาบันการเงิน "ปลอดดอกเบี้ย"

     "และอัลลอฮฺนั้นทรงอนุมัติการค้าขาย และทรงห้ามการเอาดอกเบี้ย" ( อัลกรุอาน 2 : 275 )

การมีส่วนร่วมในกิจการสหกรณ์

               สหกรณ์ออมทรัพย์อัศศิดดีก จำกัด เปิดโอกาศให้บุคคลทั่วไป และผู้มีความสนใจในกิจการสหกรณ์ในด้านต่างๆ ดังนี้

  1. การเป็นสมาชิก (หุ้นส่วน) สหกรณ์
  2. บริการรับฝากเงิน - ถอนเงิน และธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
  3. บริการด้านสินเชื่อและการลงทุน (เงินยืมเพื่อซื้อสินค้าและบริการ)
  4. บริการด้านวิชาการ และจัดการศึกษา
  5. บริการอื่น ๆ